Ubytovací řád

Základní názvosloví

 1. Ubytovatel je oprávněn ubytovat klienta pouze na základě předložení platného průkazu totožnosti. Se správcem poté vyplní potřebné formuláře a zaplatí v hotovosti cenu za celou dobu pobytu. Ubytovaný obdrží na recepci dva klíče, z nichž jeden je od vstupní branky do areálu ubytovny a druhý klíč je od pokoje. Zároveň ubytovaný obdrží dálkové ovládání od vjezdové brány do areálu ubytovny (oproti vratné záloze 1.000,-Kč). Všechny dveře a branka do areálu se po celý den zamykají!
 2. Kouření na pokojích je přísně zakázáno pod pokutou 2.000,- Kč. Ubytovatel, si v této souvislosti vyhrazuje právo v případě vzniklé škody ze strany ubytovaného požadovat úhradu škody a připočítat k ní částku 2.000,-Kč.
 3. Ubytovaný je oprávněn se zdržovat v areálu ubytovny pouze na místech tomu určených.
 4. Návštěvy ubytovaní přijímají pouze v prostorách areálu ubytovny. Na pokoji může ubytovaný přijímat návštěvy pouze se souhlasem správce ubytovny a to po dobu od 07.00 hod do 21.00 hod. Za návštěvu, která zůstane na pokoji po 21.00 hod, je ubytovatel oprávněn účtovat ubytovanému cenu pobytu za jednu noc.
 5. Na pokoji a v prostorách areálu nesmí ubytovaný bez souhlasu správce ubytovny přemísťovat zařízení a nábytek.
 6. Ubytovaný nesmí používat vlastní elektrické zařízení a provádět jakékoliv zásahy do elektrické sítě nebo jiných instalací. Výjimkou jsou přístroje osobní potřeby např. fén, holící strojek, nabíjení mobilního telefonu, PC, atd.
 7. Z bezpečnostních důvodů nesmí děti mladší 10 let zůstávat na pokojích a společných místech bez dozoru dospělé osoby (zákonného zástupce). Zákonný zástupce dítěte je plně odpovědný za škody, které dítě způsobí.
 8. Ubytovaný v pokoji nesmí uchovávat věci, pro které pokoj není určen. Před uskladnění takových věcí se ubytovaný vždy dohodne se správcem ubytovny.
 9. Psi a jiná domácí zvířata mohou pobývat s ubytovaným na pokoji pouze po předchozím souhlasu správce ubytovny. Poplatek za toto zvíře bude ubytovanému účtován dle platného ceníku.
 10. Ubytování klienta nezakládá právní nárok na poskytnutí trvalého, nebo přechodného pobytu ubytovaného a ani nárok na náhradní ubytování v případě zániku, nebo zrušení ubytování. V případě přechodu práv provozovatele na jiný subjekt je třeba uzavřít dohodu s novým provozovatelem.
 11. V době od 22.00 hod do 06.00 hod je ubytovaný povinen dodržovat noční klid. Zejména nezatěžovat ostatní ubytované nadměrným hlukem, a to především v době nočního klidu. V případě porušení nočního klidu je Ubytovatel oprávněn okamžitě ubytovanému zrušit pobyt bez náhrady.
 12. V případě zjištění škody má ubytovaný povinnost bez odkladu nahlásit tuto skutečnost správci ubytovny. Za způsobené škody na majetku ubytovacího zařízení odpovídá ubytovaný dle Občanského zákoníku a ostatních platných předpisů.
 13. Ubytovaný užívá pokoj po dobu sjednanou. Nebyla-li ubytovací doba předem sjednána jinak, má ubytovaný povinnost vyklidit a opustit pokoj nejpozději do 11.00 hod posledního dne ubytování. Neučiní-li tak, je ubytovatel oprávněn účtovat ubytovanému za každou započatou hodinu poplatek spojený s pozdním odjezdem ve výši 50,-Kč/osoba.
 14. Ubytovaný je povinen při odchodu zhasnout na pokoji světla, zavřít okna, zamknout pokojové dveře a předat klíče správci ubytovny.
 15. Ubytovaný uhradí za ubytování a služby s tím spojené na začátku ubytování. Ceny za ubytování se řídí platným ceníkem ubytovatele.
 16. Ubytovaný je povinen dodržovat všechna ustanovení ubytovacího řádu, v případě porušení, má Ubytovatel právo od smlouvy o poskytnutí ubytovacích služeb odstoupit i před uplynutím sjednané doby ubytování.
 17. V Hradci Králové dne 2.1.2014